Contracte de Col•Laboració

CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ AMB RENTAUTOBUS.COM  El present acord regula les condicions de col·laboració per a oferir serveis de lloguer d’autobusos amb conductor per al transport de passatgers als USUARIS DE RENTAUTOBUS.COM, propietat JOB SMULDRES ADVIES & MANAGEMENT, des d’ara RENTAUTOBUS, amb domicili a Hillegomstraat, Nº 27-II, NL 1058 LC Amsterdam (Holanda) i Nº 34229884, pel que l’EMPRESA DE TRANSPORT, en el moment que completa el procés de registre, accepta i es sotmet expressament a les clàusules específiques a continuació, prèvia conformitat de RENTAUTOBUS.   CLÀUSULES PRIMERA. – Objecte El present contracte té per objecte la regulació de les condicions de col·laboració per oferir serveis no exclusius de lloguer d’autobusos amb conductor per al transport de passatgers, a través del PORTAL RENTAUTOBUS.COM, per a aquelles empreses que estiguin interessades, d’acord amb als termes i condicions recollides en les clàusules del present document.  El present contracte es perfeccionarà, en el moment en que RENTAUTOBUS li comuniqui la seva acceptació i validació com empresa transportista en la web de Rentautobus.com.  Les condicions específiques dels serveis contractats, les establiran de mutu acord l’EMPRESA DE TRANSPORT i l’USUARI aportat per RENTAUTOBUS.   SEGONA.- Procediments de registre com empresa transportista a)   Emplenar el formulari de registre d’empreses. b)   Llegir i acceptar les presents condicions de contractació. c)   Rebre l’acceptació i validació per part de RENTAUTOBUS.   TERCERA.- Preu dels serveis i formes de pagament A.   Preu: El preu dels serveis de l’EMPRESA DE TRANSPORT oferts en la web de RENTAUTOBUS són lliures, i els fixarà unilateralment l’EMPRESA DE TRANSPORT, no obstant, aquesta es compromet a respectar els preus oferts a RENTAUTOBUS.  El preu final del servei ho fixaran l’EMPRESA DE TRANSPORT, i l’USUARI per la seva pròpia compte.  Els preus oferits han de ser totals, excepte els extres que acorden les parts, i  inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).    B.   Forma de pagament: La forma de pagament l’establiran l’USUARI i l’EMPRESA DE TRANSPORT, no intervenint en la transacció econòmica RENTAUTOBUS.  RENTAUTOBUS en cap moment intervindrà en el procés de pagament, i com a conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat per l’impagament dels serveis per part dels USUARIS.   QUARTA. – Condicions dels serveis contractats  Les condicions dels serveis les establiran l’USUARI i l’EMPRESA DE TRANSPORT directament i fora del portal de RENTAUTOBUS, que a la vegada, quedarà exonerat per qualsevol incidència en el mateix.  L’EMPRESA DE TRANSPORT, es compromet a respectar les condicions base del transport que es publiquin a RENTAUTOBUS, excepte que acordi amb l’USUARI modificacions en el mateix.  RENTAUTOBUS, es reserva el dret de no publicar ofertes, serveis i plans de viatge que consideri excessivament generalistes i no concretin serveis específics, així com aquelles que consideri que siguin de dubtós compliment per part de l’EMPRESA DE TRANSPORT.   CINQUENA. – Obligacions de l’EMPRESA DE TRANSPORT  a)    Complir amb tota la normativa, permisos i exigències legals del seu país per a poder prestar els seus serveis de lloguer d’autobusos amb conductor per al transport de passatgers.  b)   Complir amb cada una de les exigències establertes en el present acord, i en general acceptar les condicions i forma d’operar de RENTAUTOBUS. c)    Amb la finalitat de promoure la qualitat dels serveis contractats, el nostre portal rentautobus.com envia enquestes de qualitat a les persones/empreses que han contractat servei de transport a través de la nostra web. L’Empresa de Transport accepta aquesta valoració en número d’estrelles de menor a major qualitat del servei, i per mitja de comentaris de text sigui publicada en la nostra web. La informació publicada sobre la qualitat del servei serà inamovible i l’empresa de transport la assumeix com a part integrant dels serveis oferts per Rentautobus, sense que pugui reclamar res al respecte.  d)    Pagar a RENTAUTOBUS les comissions pactades en base als serveis contractats pel seus usuaris, segons les condicions establertes en el present contracte, o en el seu cas, les particularitats entre les parts.  e)    Informar de forma clara dels seus serveis i tarifes, així com de la seva empresa.  f)     Facilitar als usuaris de RENTAUTOBUS les condicions de contractació de l’EMPRESA DE TRANSPORT, així com les factures dels serveis prestats.  g)    Complir amb les declaracions i estàndards de qualitat que RENTAUTOBUS li faciliti, així com els manuals d’ús per a les empreses de transport.  h)    Pagar per tots els serveis contractats, segons les condicions establertes, a través dels contactes facilitats per RENTAUTOBUS, independentment dels canvis i variacions en els serveis que puguin esdevenir en un futur.  i)     Publicar les ofertes dels seus serveis en base de la disponibilitat dels seus vehicles en el moment de crear l’oferta.    SISENA. Condicions econòmiques de Rentautobus.com i formes de pagament a)   Condicions econòmiques  Els serveis oferts per RENTAUTOBUS tenen caràcter gratuït durant un període inicial i de proves, i en conseqüència, l’EMPRESA DE TRANSPORT, inicialment no haurà d’abonar cap quantitat.  Quan RENTAUTOBUS decideixi que els seus serveis siguin remunerats, contactarà amb les EMPRESES DE TRANSPORT a efectes de pactar les quantitats a pagar a RENTAUTOBUS pels serveis pactats, sempre i quan les parts estiguin de mutu acord.   b)   Formes de pagament  1.    El pagament de les factures emeses per RENTAUTOBUS hauran de ser abonades en un termini de 15 dies des de la recepció de la mateixa, en la forma de pagament establerta en la factura emesa.  2.    En cas d’incompliment dels terminis de pagament, l’EMPRESA DE TRANSPORT haurà d’abonar addicionalment la quantitat de 25 € per la primera reclamació d’impagament, i 30 € per la segona reclamació.  3.    RENTAUTOBUS es reserva el dret de contractar els serveis d’empreses externes per a la reclamació de les quantitats degudes en els supòsits d’impagament.  4.    L’impagament de les factures podrà suposa la cancel·lació temporal o definitiva de la publicació de serveis en RENTAUTOBUS.COM, que en cap cas suposarà la condonació dels deutes contrets amb anterioritat.  5.    La recepció de les factures de RENTAUTOBUS serà exclusivament per mitjà de correu electrònic.    SÈPTIMA. – Cancel·lació de serveis La cancel·lació dels serveis contractats, es sotmetrà a les condicions particulars establertes entre l’USUARI i l’EMPRESA de TRANSPORT.  RENTAUTOBUS queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de la cancel·lació dels serveis contractats, independentment de l’origen de la cancel·lació.     OCTAVA. –Exoneració de responsabilitats  RENTAUTOBUS queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de l’execució del servei contractat entre l’USUARI i l’EMPRESA DE TRANSPORT, i com a conseqüència, de qualsevol dany directe o indirecte resultat del servei de lloguer de d’autobusos i autocars amb conductor contractats.  En el supòsit de desavinences o conflictes derivats del servei contractat, aquestes hauran de ser solucionades entre l’USUARI i l’EMPRESA DE TRANSPORT, quedant RENTAUTOBUS al marge del mateix, que en cap cas intervindrà en la seva resolució.  Tota informació facilitada per l’USUARI i l’EMPRESA DE TRANSPORT serà responsabilitat exclusiva de qui la faciliti, quedant RENTAUTOBUS exonerada de la mateixa.   NOVENA. – Propietat Intel·lectual e Industrial  La utilització del software o els serveis de la web rentautobus.com són propietat exclusiva de JOV SMULDERS ADVIES & Management, i l’EMPRESA DE TRANSPORT només té autorització per al seu ús segons les condicions d’accés reflectides en la web, i les particularitat que puguin establir RENTAUTOBUS i l’EMPRESA DE TRANSPORT.  L’EMPRESA DE TRANSPORT únicament té dret a la utilització del software o els serveis de la web rentautobus.com, per a la prestació dels serveis reflectits en aquest contracte, i necessita autorització expressa de RENTAUTOBUS per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.   DÈCIMA. – Compromís, acceptació i validesa del contracte  A.   L’EMPRESA DE TRANSPORT és responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veraç, així com de l’actualització dels mateixos.  B.   L’EMPRESA DE TRANSPORT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals de l’ús i la política de privacitat de la pàgina web de RENTAUTOBUS.  C.   L’EMPRESA DE TRANSPORT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.  D.   L’EMPRESA DE TRANSPORT és plenament conscient de que l’acceptació i execució del present contracte per mitjà de la pulsació del botó “Acceptar”, no es perfeccionarà fins que rebin l’acceptació i validació per part de RENTAUTOBUS.  E.    Ambdues parts es reserven el dret d’acabar la col·laboració i donar per resolt el present contracte de col·laboració, sense previ avís i ni causa justificada.  F.    La resolució de l’acord entre les parts, no suposarà en cap cas indemnització alguna per a cap de les parts, ni condonació de les comissions pendents d’abonar per serveis prestats amb anterioritat a la resolució del contracte.   ONZENA. – Llei aplicable i resolució de conflictes  A.   El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis holandeses.  B.   En el cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, ambdues parts podran optar per acudir, amb la renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, als Jutjats i Tribunals d’Amsterdam (Holanda).   ATENCIÓ:  Les presents Condicions de Contractació han sigut establertes amb data 19/03/2010. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació als preus i publicacions ofertes. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa de que no s’ha produït modificació alguna que li afecti.

 

Delen