Avís Legal & Política de Privacitat

INFORMACIÓ LEGAL RENTAUTOBUS és un portal gratuït que li facilita comparar el cost del servei d’empreses de lloguer d’autobusos i autocars, i el contacte amb les mateixes. El nostre objectiu consisteix en facilitar a l’usuari l’elecció d’una empresa d’autobusos/autocars amb la confiança que obté el millor autobús amb el millor servei, i al millor preu, sense que RENTAUTOBUS participi en la transacció entre les empreses d’autobusos i l’usuari. Per això, i amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots als seus USUARIS, els informem, en compliment de l’establert en la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de l’any 2000, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació i comerç electrònic en el mercat interior i la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Espanya), que aquesta pàgina Web és propietat de JOB SMULDERS ADVIES & MANAGEMENT, en endavant RENTAUTOBUS, amb domicili a Valkenaarstraat, Nº 10, NL 1271 TM Huizen (Holanda), i CIF Nº NL 1521.62.331, i inscrita en la Cambra de Comerç de Amsterdam amb el Nº. 34229884Per qualsevol consulta o proposta, contacti amb nosaltres en l’email job@rentautobus.com, o en el telèfon 0031.624593128 CONDICIONS GENERALS D’ÚSL’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuïta i està condicionada a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment d’accés, que li demanem que llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitzi el nostre portal, els seus continguts i serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús i accés del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar amb aquest. A través de la nostra pàgina Web posem a la disposició de l’usuari una plataforma de contracte entre l’usuari i empreses de lloguer d’autobusos i autocars, així com altres serveis relacionats amb el portal, continguts, informacions, notícies relacionades amb la nostra activitat, sense que això suposi cap relació professional, mercantil ni tampoc laboral amb l’USUARI. RENTAUTOBUS només és un portal que posa a disposició dels USUARIS els mitjans necessaris perquè contactin amb les empreses de lloguer d’autobusos i autocars, sense que RENTAUTOBUS participi en les possibles transaccions econòmiques que es derivin ni tampoc en la conclusió o prestació dels serveis contractats per l’USUARI. Com a conseqüència, RENTAUTOBUS no controla les relacions entre les parts que intervenen en la transacció comercial, i per tat, no assumeix cap responsabilitat en relació a la contractació final entre les parts. Rentautobus no disposa de controls sobre la veracitat o exactitud dels serveis oferts, la qualitat i preus dels serveis prestats, ni tampoc de les transaccions econòmiques entre les parts que deriven de l’acord privat adoptat entre l’USUARI i les empreses d’autobusos/autocars. Com a conseqüència, els USUARIS són els únics responsables dels pactes acordats, sent RENTAUTOBUS una simple guia i ajuda per facilitar el contacte entre les parts, quedant exonerada de qualsevol responsabilitat derivada dels acord entre USUARIS i empreses d’autobusos/autocars. El tancament del contracte/acord es realitza entre l’USUARI i l’empresa d’autocars/ autobusos. De manera que és important fer la confirmació de l’acord final amb el proveïdor de l’autocar directament amb ell i fora dels canals de contacte facilitats en la nostra pàgina web. Les presents condicions d’ús de la nostra pàgina web, es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Holanda (Comunitat Europea), quedant sotmesa a ella, tots els USUARIS que utilitzin aquesta Web. En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra pàgina Web i inclús suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.  PROPIETAT INTEL·LECTUAL Aquesta pàgina és una obra de RENTAUTOBUS i li pertany com autor segons allò establert en les Lleis de Propietat Intel·lectual. Tots els continguts, fotografies, textos, dissenys i imatges presents en la nostra pàgina Web són de la nostra propietat o de tercers que han autoritzat el seu ús, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual. L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, i necessita autorització expressa de RENTAUTOBUS per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los i especialment comercialitzar-los, o fer ús de qualsevol dret que pertany al seu titular. RENTAUTOBUS és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquesta marca sense la nostra deguda autorització. L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i autoritza exclusivament a permetre l’accés a la nostra web, quedant prohibit en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre postal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna drets a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de RENTAUTOBUS. Està absolutament prohibit la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal. CONDICIONS D’ACCÉS  L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no requereix prèvia subscripció o registre. No obstant, per la utilització de determinats serveis oferts és necessària la prèvia subscripció tan pels USUARIS com per les empreses d’autobusos/autocars que pretenguin oferir els seus serveis a través de la mateixa. Aquests casos, estaran degudament identificats, indicant en cada moment els procediments a seguir per duu a terme el corresponent registre. Així mateix, la utilització dels nostres serveis de contacte amb les empreses d’autobusos/autocars, és gratuït per l’USUARI. Tanmateix, en compensació pels nostres serveis, l’USUARI està obligat a respondre a algunes de les preguntes sobre la seva elecció, i també sobre la qualitat del servei rebut per l’empresa d’autobusos/autocars. El nostre portal disposa d’enllaços explicatius de com funcionen els nostres serveis i de les preguntes més freqüents perquè els USUARIS coneguin com funciona el nostre portal. L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforma  la bona fe, les normes d’ordre públic,  les presents Condicions Generals d’Ús i, en el seu cas, les condicions específiques de l’ús que poguessin ser de l’aplicació. L’accés a la nostra pàgina Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que contestarà en tot cas dels danys i perjudicis que puguin causa a tercers o a nosaltres mateixos. RENTAUTOBUS és exclusivament una plataforma de contacte entre els USUARI i les empreses de lloguer d’autobusos/autocars, i no participa de ninguna manera en les transaccions que s’estableixin entre les parts. En cas de conflicte entre els usuaris i les empreses de lloguer d’autobusos/autocars, RENTAUTOBUS queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada del conflictes per qualsevol reclamació, demandes de qualsevol tipus, o qualsevol altra acció derivada de la disputa entre les parts. No obstant, i amb l’objectiu de que tots els processos es realitzin amb la major transparència, RENTAUTOBUS, posa a disposició dels USUARIS les nostres comptes de correu electrònic perquè ens comuniqui qualsevol incidència en relació al servei contractat. L’USUARI té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús, i en el seu cas en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis. Tenint en compte la impossibilitat de control respecte les informacions, continguts, opinions i serveis que continguin altres pàgines webs a les que es puguin accedir a través dels enllaços (links, baners, botons, buscadors...) que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que RENTAUTOBUS, queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari, al que recomanem que lleixi els avisos legals que regulin totes aquestes pàgines web.L’existència d’hiperenllaços en pàgines web alienes que permet l’accés al nostre portal, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni tampoc l’acceptació per part de RENTAUTOBUS, dels seus continguts o serveis.   RENTAUTOBUS es reserva el dret d’exercir les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, aquestes romanen vigents fins els terminis de prescripció de les infraccions.  CONFIDENCIALITAT DE LES DADES PERSONALS Com part integrant a les nostres condicions d’ús i accés a la nostra pàgina web, RENTAUTOBUS ha establert una “Política de Privacitat” com garantia per l’USUARI en relació al tractament de les seves dades personals, tenint en compte, que la utilització d’alguns dels nostres serveis requereixin que l’USUARI es registri en la nostra pàgina web i que ens faciliti determinades dades personals.Per això li informem, que amb l’objectiu de garantir la privacitat i seguretat de les seves dades personals, que aquests seran objecte de tractament i incorporats a la nostra Base de Dades. Així mateix li comuniquem, que les seves dades seran tractades amb estricta confidencialitat, i adoptant totes les garanties exigides per la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d’octubre de 1995 relativa a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades personals.  Consentiment i autorització pel tractament de les dades personalsRENTAUTOBUS com a responsable del seus fitxers, considera que quan vostè accepta enviar les seves dades personals a través dels diversos formularis que contenen aquesta pàgina Web o bé, mitjançant un correu electrònic, ens està donant expressament la seva autorització i consentiment pel tractament i incorporació de les seves dades en la nostra base de dades, amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, acceptant les condicions del tractament expressades a continuació. Quines dades sol·licitem i per quina finalitatLes dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per la finalitat pel que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els, no obstant, totes són d’obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la sol·licitud. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens faciliten són certes, veraces i pertinents per la finalitat per la que les sol·licitem. La nostra pàgina Web, recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diferents formularis i a través del correu electrònic: ·         En l’enllaç “Informació de Contacte” li sol·licitem les seves dades personals necessàries per posar-li en contacte amb les empreses d’autocars/autobusos i que aquestes li puguin comunicar les seves ofertes, així com per remetre-li les nostres enquestes d’informació de l’empresa escollida, també les de qualitat, valoració i satisfacció del servei contractat, i sempre que no ens indiqui el contrari, per remetre-li informació comercial dels nostres serveis, i amb el consentiment previ, d’altres activitats que pugui realitzar el nostre grup empresarial. L’usuari autoritza expressament a que RENTAUTOBUS li enviï tantes vegades com sigui necessari, les nostres enquestes que l’USUARI s’ha compromès a omplir, fins que aquesta estigui correctament omplerta i enviada a RENTAUTOBUS. ·         En l’enllaç “Registra empresa” li sol·licitem les seves dades personals necessàries per poder registrar la seva empresa com a col·laboradora de RENTAUTOBUS, sempre i quan compleixi amb les nostres condicions i exigències descrites en les condicions de col·laboració.  ·         En l’enllaç “Contacte” li sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat de que ens realitzi qualsevol tipus de consulta, sol·licitud d’informació, o queixa relativa a la nostra web o serveis contractats amb les empreses d’autocars/autobusos publicitaris. ·         Així mateix, posem a disposició una direcció de correu electrònic, amb la finalitat de que ens sol·licitin qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. Si vostè inclou les dades personals en el seu correu electrònic, o la seva direcció conte dades personals, ens autoritza a incorporar-les als nostres fitxers, si RENTAUTOBUS ho considera convenient, i aquestes estaran regulades per les presents polítiques de privacitat. RENTAUTOBUS, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als nostres fitxers. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament a la nostra base de dades per consultar les seves dades, rectificar-les si són errònies o han canviat, i cancel·lar-les si no desitja seguir en la nostra base de dades. Pot comunicar-nos el dret que desitja exercir, dirigint-se a: JOB SMULDERS ADVIES & MANAGEMENT, amb domicili a Valkenaarstraat, Nº 10, NL 1271 TM Huizen (Holanda), o a través del correu electrònic, aportant copia del seu document nacional d’identitat o passaport. Cessió o comunicació de les seves dades RENTAUTOBUS li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, i a les empreses d’autocars/autobusos a efectes de facilitar el contacte per concretar els termes del servei pel qual l’USUARI s’ha interessat, i que aquestes li puguin remetre les seves ofertes de serveis.  Actualització i cancel·lació de  les seves dades És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que faci alguna modificació d’aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament de la nostra base de dades, continua interessat en seguir incorporant en aquesta, a efectes de facilitar-li els nostres serveis en futures ocasions, així com remetre-li informació comercial, fins que RENTAUTOBUS ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la que es va obtenir.  CookiesAmb l’objectiu de facilitar la navegació en la nostra web, es poden utilitzar cookies, i en conseqüència, en cas d’ús, l’usuari accepta la utilització de les mateixes i seguiments de IPs. L’analitzador de tràfic de la pàgina utilitza cookies i el seguiment d’IPs que permeten recollir les dades a efectes estadístics: data de la primera visita, número de vegades que s’ha visitat, data de la l’última visita, URL i domini de la que prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. En cap cas, les cookies proporcionen dades personals de l’usuari.  Garantia de Confidencialitat i Seguretat dels fitxers automatitzatsRENTAUTOBUS en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per salvaguardar la seguretat dels mateixos. Encara així, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.  Comunicacions amb els USUARIS Tenint en compte de que l’únic mitja de comunicació entre RENTAUTOBUS i l’USUARI és a través de la direcció de correu electrònic facilitat, li informem que utilitzarem aquest mitja per totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb les finalitat del nostre portal, i en conseqüència, li informem que l’acceptació de les presents condicions d’ús, implica la seva autorització expressa per remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant, si vostè no desitja rebre les nostres comunicacions comercials a través del correu electrònic, pot sol·licitar-lo de forma gratuïta en l’email: info@rentautobus.com per mitja de correu electrònic. En cap cas facilitarem les seves dades a tercers, sent els enviament exclusius del nostre portal. RENTAUTOBUS pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixen, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web. RENTAUTOBUS no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web a les que pot accedir a través dels diversos links que conté la nostra pàgina.  RESPONSABILITATSRENTAUTOBUS no disposa dels mitjans necessaris per garantir l’exactitud de les dades aportades per les empreses d’autobusos/autocars i usuaris, ni de la veracitat dels serveis oferts, ni que una vegada acordat el lloguer de l’autobús/autocar, aquest es realitza o no per l’incompliment d’una de les parts, ni de les expectatives de la qualitat del servei prestat, ni de les transaccions econòmiques que deriven acords entre les parts, quedant RENTAUTOBUS expressament exonerat per qualsevol responsabilitat. RENTAUTOBUS, recomana que les transaccions econòmiques es realitzin per mitjans segurs de pagament, que permetin la identificació de les parts en casos d’incompliment o conflicte. Li recordem que RENTAUTOBUS no participa en la intermediació del servei contractat, i en conseqüència, no disposa dels mitjans pel seu control, quedant exclusivament sota la responsabilitat de les parts que acorden el servei. Al posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li tota una sèrie de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la presentació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no ens fem responsables de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera poden danyar al sistema informàtic, documents i fitxers de l’usuari. RENTAUTOBUS no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts, informacions, articles, opinions, ofertes... D’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllançables a altres pàgines web, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de la mateixa. Totes les imatges que apareixen en aquesta pàgina web referents als autocars/autobusos objecte de lloguer, són merament orientatives i estan sotmeses a possibles canvis, i en conseqüència, no tenen perquè coincidir amb l’autocar/autobús finalment posat a la seva disposició. RENTAUTOBUS no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. En la mesura d’allò possible, intentarem posar en coneixement dels usuaris qualsevol interrupció en el servei i reparar-lo amb la major brevetat possible. No obstant, RENTAUTOBUS queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l’incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web. L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origina una excessiva sobrecarrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alterin el normal funcionament de la nostra web. L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web i les tasques contractades amb altres USUARIS, sent l’únic responsable de tot l’efecte directe o indirecte sobre la pàgina web o acords celebrats que es derivin, incloent, de forma enunciativa i no limitadora, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la decepció de les expectatives generades pel nostre portal o tasca contractada, obligant a l’usuari a mantenir indemne a RENTAUTOBUS per qualsevol reclamació derivada, directe o indirectament dels fets. RENTAUTOBUS queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, incloent el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de L’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés, i política de privacitat, de qualsevol altra reclamació per l’ incompliment de la legislació vigent. L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’accés i ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament. L’USUARI és plenament conscient de que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús. Tot allò referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per la legislació holandesa. En el cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals d’Amsterdam (Holanda). En cas de conflicte el text en castellà preval sobre qualsevol traducció del mateix que pugui publicar-se en la present pàgina web. ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals d’Ús han sigut actualitzades amb data 19/03/2010. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa de que no s’ha produït cap modificació que li afecti.  Per qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en la direcció de correu a dalt indicada, o amb Lant Abogados, S.L.P. en info@lant-abogados.com

 

CONFIDENCIALITAT DE LES DADES PERSONALS Com part integrant a les nostres condicions d’ús i accés a la nostra pàgina web, RENTAUTOBUS ha establert una “Política de Privacitat” com garantia per l’USUARI en relació al tractament de les seves dades personals, tenint en compte, que la utilització d’alguns dels nostres serveis requereixin que l’USUARI es registri en la nostra pàgina web i que ens faciliti determinades dades personals.Per això li informem, que amb l’objectiu de garantir la privacitat i seguretat de les seves dades personals, que aquests seran objecte de tractament i incorporats a la nostra Base de Dades. Així mateix li comuniquem, que les seves dades seran tractades amb estricta confidencialitat, i adoptant totes les garanties exigides per la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d’octubre de 1995 relativa a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades personals.  Consentiment i autorització pel tractament de les dades personalsRENTAUTOBUS com a responsable del seus fitxers, considera que quan vostè accepta enviar les seves dades personals a través dels diversos formularis que contenen aquesta pàgina Web o bé, mitjançant un correu electrònic, ens està donant expressament la seva autorització i consentiment pel tractament i incorporació de les seves dades en la nostra base de dades, amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, acceptant les condicions del tractament expressades a continuació. Quines dades sol·licitem i per quina finalitatLes dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per la finalitat pel que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els, no obstant, totes són d’obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la sol·licitud. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens faciliten són certes, veraces i pertinents per la finalitat per la que les sol·licitem. La nostra pàgina Web, recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diferents formularis i a través del correu electrònic: ·         En l’enllaç “Informació de Contacte” li sol·licitem les seves dades personals necessàries per posar-li en contacte amb les empreses d’autocars/autobusos i que aquestes li puguin comunicar les seves ofertes, així com per remetre-li les nostres enquestes d’informació de l’empresa escollida, també les de qualitat, valoració i satisfacció del servei contractat, i sempre que no ens indiqui el contrari, per remetre-li informació comercial dels nostres serveis, i amb el consentiment previ, d’altres activitats que pugui realitzar el nostre grup empresarial. L’usuari autoritza expressament a que RENTAUTOBUS li enviï tantes vegades com sigui necessari, les nostres enquestes que l’USUARI s’ha compromès a omplir, fins que aquesta estigui correctament omplerta i enviada a RENTAUTOBUS. ·         En l’enllaç “Registra empresa” li sol·licitem les seves dades personals necessàries per poder registrar la seva empresa com a col·laboradora de RENTAUTOBUS, sempre i quan compleixi amb les nostres condicions i exigències descrites en les condicions de col·laboració.  ·         En l’enllaç “Contacte” li sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat de que ens realitzi qualsevol tipus de consulta, sol·licitud d’informació, o queixa relativa a la nostra web o serveis contractats amb les empreses d’autocars/autobusos publicitaris. ·         Així mateix, posem a disposició una direcció de correu electrònic, amb la finalitat de que ens sol·licitin qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. Si vostè inclou les dades personals en el seu correu electrònic, o la seva direcció conte dades personals, ens autoritza a incorporar-les als nostres fitxers, si RENTAUTOBUS ho considera convenient, i aquestes estaran regulades per les presents polítiques de privacitat. RENTAUTOBUS, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als nostres fitxers. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament a la nostra base de dades per consultar les seves dades, rectificar-les si són errònies o han canviat, i cancel·lar-les si no desitja seguir en la nostra base de dades. Pot comunicar-nos el dret que desitja exercir, dirigint-se a: JOB SMULDERS ADVIES & MANAGEMENT, amb domicili a Valkenaarstraat, Nº 10, NL 1271 TM Huizen (Holanda), o a través del correu electrònic, aportant copia del seu document nacional d’identitat o passaport. Cessió o comunicació de les seves dades RENTAUTOBUS li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, i a les empreses d’autocars/autobusos a efectes de facilitar el contacte per concretar els termes del servei pel qual l’USUARI s’ha interessat, i que aquestes li puguin remetre les seves ofertes de serveis.  Actualització i cancel·lació de  les seves dades És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que faci alguna modificació d’aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament de la nostra base de dades, continua interessat en seguir incorporant en aquesta, a efectes de facilitar-li els nostres serveis en futures ocasions, així com remetre-li informació comercial, fins que RENTAUTOBUS ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la que es va obtenir.  CookiesAmb l’objectiu de facilitar la navegació en la nostra web, es poden utilitzar cookies, i en conseqüència, en cas d’ús, l’usuari accepta la utilització de les mateixes i seguiments de IPs. L’analitzador de tràfic de la pàgina utilitza cookies i el seguiment d’IPs que permeten recollir les dades a efectes estadístics: data de la primera visita, número de vegades que s’ha visitat, data de la l’última visita, URL i domini de la que prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. En cap cas, les cookies proporcionen dades personals de l’usuari.  Garantia de Confidencialitat i Seguretat dels fitxers automatitzatsRENTAUTOBUS en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per salvaguardar la seguretat dels mateixos. Encara així, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.  Comunicacions amb els USUARIS Tenint en compte de que l’únic mitja de comunicació entre RENTAUTOBUS i l’USUARI és a través de la direcció de correu electrònic facilitat, li informem que utilitzarem aquest mitja per totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb les finalitat del nostre portal, i en conseqüència, li informem que l’acceptació de les presents condicions d’ús, implica la seva autorització expressa per remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant, si vostè no desitja rebre les nostres comunicacions comercials a través del correu electrònic, pot sol·licitar-lo de forma gratuïta en l’email: info@rentautobus.com per mitja de correu electrònic. En cap cas facilitarem les seves dades a tercers, sent els enviament exclusius del nostre portal. RENTAUTOBUS pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixen, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web. RENTAUTOBUS no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web a les que pot accedir a través dels diversos links que conté la nostra pàgina.
Delen